ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЛУЧАНИ СА СЕДИШТЕМ У ГУЧИ НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

На основу члана 132. и члана 136. став 1. тачка 8. Закона о здравственој заштити, члана 18. и члана 25. Статута Дома здравља Лучани и одлуке Управног одбора Дома здравља Лучани  број 38-1 од 20.11.2018.године, Управни одбор расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА

ДОМА ЗДРАВЉА ЛУЧАНИ СА СЕДИШТЕМ У ГУЧИ

НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД 4 ГОДИНЕ

УСЛОВИ:

Поред општих услова прописаних Законом, кандидати треба да испуњавају и следеће услове:

  1. Завршен медицински или стоматолошки факултет, положен специјалистички испит из гране медицине, односно стоматологије, из које Дом здравља обавља здравствену делатност, и најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите након положеног специјалистчког испита, или
  2. завршен економски или правни факултет, са завршеном едукацијом из области здравственог менаџмента у трајању од 1 године, најмање пет година радног стажа у области здравствене заштите, након завршене едукације из области здравственог менаџмента.

Кандидат поред пријаве за конкурс, у којој треба да наведе своју кратку личну, радну и стручну биографију, мора приложити следеће доказе о испуњавању услова из конкурса:

  • диплому о стеченој стручној спреми,
  • потврду о положеном стручном испиту за лица медицинске струке, а за остала лица потврду о едукацији из области здравственог менаџмента,
  • потврду о потребном   радном стажу у области здравствене заштите,
  • лекарско уверење о општој здравственој способности,
  • уверење да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у здравственој установи,
  • уверење да кандидат није под истрагом и да се против њега не води кривични поступак,
  • писмену изјаву у складу са чланом 130. став 6. Закона о здравственој заштити.

Докази о испуњавању услова из конкурса морају се предати у оригиналу или овереној фотокопији.

Рок за подношење пријава је 15 календарских дана од дана објављивања конкурса у   дневном листу „Политика“ и сајту Дома здравља Лучани.

Пријаве на конкурс, са потребном документацијом, достављају се поштом или  лично   на адресу: Дом здравља  Лучани, ул. Републике бб 32230 Гуча, у затвореној коверти са назнаком „Конкурс за  директора- не отварати“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

Управни одбор Дома здравља Лучани  извршиће избор кандидата у року од 30 календарских дана од дана завршетка јавног конкурса и предлог ће доставити оснивачу ради именовања.

 

 

                                                                                                                   ПРЕДСЕДНИК

УПРАВНОГ  ОДБОРА

У Гучи, 20.11.2018.године                                                                     Милољуб Јовичић

 

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА ЛУЧАНИ СА СЕДИШТЕМ У ГУЧИ
ТЕКСТ ОГЛАСА ЗА ДИРЕКТОРА 20.11.2018.

 

You may also like...